Webcode 347

Privacyverklaring

 

1. Gegevensbescherming in een oogopslag


Algemene informatie
De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst wordt vermeld.

 

Gegevensregistratie op onze website

 

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. U kunt zijn contactgegevens vinden in de colofon van deze website.

 

Hoe registreren wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u die aan ons mededeelt. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.
 

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u onze website bezoekt.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos werkt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft bovendien het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt met vragen hierover en andere vragen over gegevensbescherming te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres. Bovendien heeft u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Analysetools en tools van derde partijen

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet aan u worden gekoppeld. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of deze verhinderen door geen gebruik te maken van bepaalde tools. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden tot bezwaar.

 

 

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

 

Gegevensbescherming

De exploitant van deze websites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.
 

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring geeft uitleg over de gegevens die wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Deze legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.
 

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie per e-mail) kwetsbaarheden in de beveiliging kan opleveren. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
 

Aanwijzing m.b.t. verantwoordelijke instantie
 

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
 

Kai Wienecke

 

Postbus 1162
57235 Netphen
Tel.: +49 (0)2737 5934-0
Fax: +49 (0)2737 5919-46
E-mail: info(at)bruehl-safety.com
 

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

 

Intrekking van uw toestemming inzake gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

 

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Verantwoordelijke toezichthoudende instantie inzake gegevensbescherming is de verantwoordelijke van de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens die wij met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij over te laten dragen. Voor zover u de rechtstreekse overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke vraagt, wordt dit alleen uitgevoerd voor zover dit technisch mogelijk is.

 

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de verandering van de adresregel van de browser van 'http://' naar 'https://' en aan het slotsymbool in uw browserregel.
 

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.
 

Inlichtingen, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt met vragen hierover en andere vragen over persoonsgegevens te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres.
 

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitant van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen ongevraagde verzending of e-mailing van spam en ander soortgelijk reclamemateriaal.

 

3. Functionaris voor gegevensbescherming
 

Statutaire functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming voor ons bedrijf aangesteld.

 

dokuworks
Birlenbacher Str. 20
57078 Siegen

 

Sven Berger

 

Tel.: +49 (0)271-7723710

s.berger(at)doku.works

 

 

4. Gegevensregistratie op onze website

 

Cookies

De websites gebruiken gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.
 

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.
 

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de plaatsing van cookies en u alleen in bepaalde gevallen cookies accepteert of deze in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het afsluiten van de browser activeert. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
 

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.
 

Serverlogbestanden

De provider van de websites verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie

  • Gebruikt besturingssysteem

  • Referrer URL

  • Hostnaam van de verbonden computer

  • Tijdstip van de serveraanvraag

  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
 

Basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, sub f AVG, dat de verwerking van gegevens voor het vervullen van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

 

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
 

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt daarom uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele kennisgeving per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking wordt uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.
 

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is verwerkt). Bindende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.
 

 

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de vaststelling, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 lid 1 sub b AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen van de dienst gebruik te maken of om deze af te rekenen.
 

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

 

 

5. Analysetools en reclame

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Leverancier is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.
 

Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in het algemeen naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar opgeslagen.
 

De opslag van Google Analytics-cookies wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

 

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend ingekort, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot gebruik van de website en het internet aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

 

Browserplug-in

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt en dat Google deze gegevens verwerkt door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld:Google Analytics uitschakelen.
 

Voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruikmaakt van gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Orderverwerking

Wij hebben een contract met Google gesloten voor de verwerking van ordergegevens en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.

 

Demografische kenmerken van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie 'demografische kenmerken' van Google Analytics. Dit maakt het mogelijk om rapporten op te stellen die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerichte reclame van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven onder 'Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens' in het algemeen verbieden.

 

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device-functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Leverancier is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.
 

Met deze functie kunt u reclamegroepen die met Google Analytics Remarketing zijn gemaakt, koppelen aan de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op één apparaat (bijv. mobiele telefoon) aangepaste interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven, ook op een ander apparaat (bijv. tablet of pc).
 

Als u uw toestemming heeft gegeven, zal Google uw internetgeschiedenis in browsers en apps voor dit doel koppelen aan uw Google-account. Op deze manier kunnen op elk apparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven.
 

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics door Google geauthentiseerde gebruikers-ID's die tijdelijk gekoppeld zijn aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor reclame voor diverse apparaten.
 

U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door u af te melden voor gepersonaliseerde reclame in uw Google-account door deze link te volgen: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
 

De in uw Google-account verzamelde gegevens worden alleen geconsolideerd met uw toestemming, die u Google kunt geven of ook weer herroepen (art. 6 lid 1 sub a AVG). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account zijn samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of bezwaar heeft gemaakt tegen de samenvoeging), is de gegevensverzameling gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub f AVG. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het feit dat de beheerder van de website belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.
 

Ga voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens naar het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

 

Google AdWords en Google Conversion-tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google').
 

In het kader van Google AdWords gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor conversietracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd.
 

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten zien het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina met een conversietrackingtag zijn doorgestuurd. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u hiertegen bezwaar maken door de Google Conversion-tracking-cookie onder de gebruikersinstellingen in uw internetbrowser eenvoudig uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken.
 

De 'conversiecookies' wordt opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van de gebruiker om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.
 

Meer informatie over Google AdWords en Google conversie-tracking vindt u in de regels voor gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
 

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de plaatsing van cookies en u alleen in bepaalde gevallen cookies accepteert of deze in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies bij het afsluiten van de browser activeert. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

 

6. Nieuwsbrief
 

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief. Meer gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet aan derden door.
 

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevulde gegevens gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link 'Afmelden' in de nieuwsbrief. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen.
 

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd na afmelding voor de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op de gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbestand).

 

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De leverancier is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
 

MailChimp is een dienst waarmee het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Als u gegevens invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. uw e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.
 

Met behulp van MailChimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een met MailChimp verzonden e-mail opent, maakt een bestand in de e-mail (een zogenaamde web beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Op deze manier kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links zijn aangeklikt. Bovendien wordt technische informatie geregistreerd (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Dit wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter op de interesses van de ontvangers af te stemmen.
 

Als u geen analyse van MailChimp wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor stellen wij in elke nieuwsbrief een link ter beschikking. U kunt zich ook direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.
 

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment herroepen door u van de nieuwsbrief af te melden. De intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen.
 

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en na afmelding voor de nieuwsbrief zowel van onze servers als van de servers van MailChimp verwijderd. Dit heeft geen invloed op de gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbestand).
 

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van MailChimp raadplegen op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

 

 

Afgesloten Data Processing Agreement

Met MailChimp hebben we een zogenaamde 'Data Processing Agreement' gesloten, waarin we MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Deze overeenkomst kan via de volgende link worden ingezien:https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

 

 

 

7. Plug-ins en tools

 

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. De site wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
 

Wanneer u een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt de YouTube-server medegedeeld welke van onze pagina's u heeft bezocht.
 

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u verhinderen door u van uw YouTube-account af te melden.
 

YouTube wordt gebruikt om een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen te verkrijgen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang conform artikel 6, lid 1, sub f AVG.
 

Zie de privacyverklaring van YouTube voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

 

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de Google Maps kaartenservice. Leverancier is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.
 

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in het algemeen naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
 

Google Maps wordt gebruikt om een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven locaties. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang conform artikel 6, lid 1, sub f AVG.
 

Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar het privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
 

 

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

   +49 2737 59340
   info(at)bruehl-safety.com

Brühl Safety GmbH
Jeroen Verhoeks
Bastion 131
6701 HE-Wageningen

Velden met * verplicht invullen