NL
NL
FR
ES
NL

Gegevensbescherming

Privacybeleid

Status: 25.09.2023

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management. Het gebruik van onze website is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, zullen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die op ons van toepassing zijn. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als verantwoordelijke voor de verwerking hebben wij talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd kwetsbaarheden in de beveiliging vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

Definities

De gegevensbeschermingsverklaring is gebaseerd op de termen die worden gebruikt in de Europese richtlijn en Ordinance Maker bij het opstellen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek en voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen.

In dit privacybeleid gebruiken we onder andere de volgende termen:

 • (a) persoonsgegevens

  Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • (b) betrokkene

  Betrokkene betekent elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 • (d) beperking van de verwerking

  Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, de locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • (g) voor de verwerking verantwoordelijke of persoon verantwoordelijk voor de verwerking

  De voor de verwerking verantwoordelijke of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of kunnen de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in de wetgeving van de Unie of de lidstaat worden vastgesteld.

 • (h) Verwerkers

  Verwerker betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • i) Ontvanger

  Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan aan wie, al dan niet als derde, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak uit hoofde van de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde

  Onder "derde" wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige, bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Naam en adres van de controller

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is:

Brühl Veiligheid GmbH

Kai Wienecke, Heinrich Brühl

Waldstraße 63 b

57250 Netphen - Duitsland

Telefoon: +49 (0)2737 5934-0

E-mail: 

Cookies

De internetpagina's maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Talloze websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kunnen de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kan de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website voor gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie bij elke oproep van de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaar een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te kunnen optimaliseren, (3) de permanente bruikbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te kunnen garanderen en (4) de wetshandhavingsautoriteiten de informatie te kunnen verstrekken die nodig is voor vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom worden de anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds statistisch door ons geëvalueerd en anderzijds geëvalueerd met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, zodat uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau wordt gewaarborgd voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van de persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de verwerkingsverantwoordelijke door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens die in deze context worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de verwerking komen voort uit het invoermasker dat is gebruikt voor de registratie. De persoonsgegevens die door de betrokkene worden ingevoerd, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De voor de verwerking verantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend voor intern gebruik van de voor de verwerking verantwoordelijke zal gebruiken.

Bij registratie op de website van de controller worden ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) van de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat alleen op deze manier misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en, indien nodig, deze gegevens het mogelijk maken om strafbare feiten die zijn gepleegd op te helderen. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de bescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking. In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven of het doorgeven dient voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene door het vrijwillig verstrekken van persoonsgegevens dient het doel van de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de materie alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn te allen tijde vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonsgegevens te wijzigen of volledig uit de gegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke te laten verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt elke betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over welke persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, mits dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Het voltallige personeel van de verwerkingsverantwoordelijke staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

Contactmogelijkheid via de website

Vanwege wettelijke bepalingen bevat de website gegevens die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maken, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de controller, worden de persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft doorgegeven automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Commentaarfunctie in de blog op de website

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om individueel commentaar achter te laten op individuele blogposts op een blog, die zich op de website van de controller bevindt. Een blog is een portaal dat wordt onderhouden op een website, meestal openbaar toegankelijk, waarin een of meer personen, bloggers of webbloggers genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. De blogposts kunnen meestal door derden van commentaar worden voorzien.

Als een betrokkene een commentaar achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, worden naast het commentaar dat door de betrokkene is achtergelaten, ook gegevens over het tijdstip waarop het commentaar is ingevoerd en de gebruikersnaam (pseudoniem) die door de betrokkene is gekozen, opgeslagen en gepubliceerd. Bovendien wordt het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) van de betrokkene is toegewezen, opgeslagen. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene inbreuk maakt op de rechten van derden of illegale inhoud plaatst via een commentaar. Het opslaan van deze persoonsgegevens is daarom in het eigen belang van de controller, zodat de controller zich zo nodig kan verschonen in het geval van een inbreuk. De verzamelde persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of de wettelijke verdediging van de beheerder dient.

Gravatar

Voor reacties wordt de Gravatar-service van Auttomatic gebruikt. Gravatar vergelijkt je e-mailadres en geeft - als je daar geregistreerd bent - je avatarafbeelding weer naast de opmerking. Als je niet geregistreerd bent, wordt er geen afbeelding weergegeven. Let op: alle geregistreerde WordPress gebruikers worden automatisch geregistreerd bij Gravatar. Details over Gravatar: https://de.gravatar.com

Hosting

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die we gebruiken voor de exploitatie van dit online aanbod.

Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisatiegegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een efficiënte en veilige levering van dit online aanbod conform art. 6 (1) lit. f DSGVO in combinatie met art. 28 DSGVO (sluiten van een overeenkomst voor contractverwerking). Art. 28 DSGVO (afsluiten van een overeenkomst voor orderverwerking).

Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke zal persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer dit wordt bepaald door de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn en verordening of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht op informatie

  Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om te allen tijde en kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Bovendien heeft de betrokkene op grond van de Europese richtlijn en verordening toegang tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen
  • het bestaan van een recht om hen betreffende persoonsgegevens te laten rectificeren of wissen of om beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

  Als een betrokkene dit recht op toegang wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Recht op correctie

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om onnauwkeurige persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, onverwijld te laten rectificeren. Bovendien heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

  Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene herroept de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van art. 8, lid 1, DS-GVO.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de opgeslagen persoonsgegevens wil laten verwijderen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker zal ervoor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.

  Als de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke verplicht is de persoonsgegevens te wissen op grond van artikel 17 (1) van de gegevensbeschermingsverordening, zullen wij redelijke maatregelen treffen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene die andere verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht alle koppelingen naar de persoonsgegevens of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker zal in individuele gevallen het noodzakelijke regelen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht de hem betreffende persoonsgegevens die de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. De betrokkene heeft ook het recht om dergelijke gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder tegenwerking van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR, het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks worden overgedragen van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen.

 • g) Recht op bezwaar

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese richtlijn en verordening toegekende recht om te allen tijde op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  We zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

  Als wij persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de gegevensbeschermingsverordening, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker. De betrokkene is ook vrij om zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties in de context van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

  Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) wordt toegestaan door EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, treffen wij passende maatregelen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op betrokkenheid van de betrokkene door de voor de verwerking verantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit te betwisten.

  Als de betrokkene zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving

  Elke persoon die te maken krijgt met de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

  Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

Rechtsgrondslag van de verwerking

Artikel 6 Ilit. a DS-GVO dient als rechtsgrondslag voor ons bedrijf voor verwerkingen waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 Ilit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 Ilit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker op ons terrein gewond raakt en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 Ilit. d DS-GVO.
Tot slot zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op art. 6 Ilit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij, op voorwaarde dat de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47, zin 2 van de GDPR).

Gerechtvaardigde belangen in de verwerking die worden nagestreefd door de controller of een derde partij

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 Ilit. f DS-GVO, is ons legitieme belang de bedrijfsvoering ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren of initiëren van het contract.

Wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonsgegevens soms wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het voor het sluiten van een contract nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten.
Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij of zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Algemene cookies

De volgende cookies zijn technisch noodzakelijke cookies.

Cookies van WordPress

Naam Doel Geldigheid
wordpress_test_cookie Deze cookie bepaalt of het gebruik van cookies in de browser is uitgeschakeld. Opslagperiode: Tot het einde van de browsersessie (verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit). Sessie
PHPSESSID Deze cookie slaat uw huidige sessie met betrekking tot PHP-toepassingen op, zodat alle functies van deze website die zijn gebaseerd op de programmeertaal PHP volledig kunnen worden weergegeven. Opslagperiode: tot het einde van de browsersessie (verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit). Sessie
wordpress_akm_mobiel Deze cookies worden alleen gebruikt voor het beheer van WordPress. 1 jaar
wordpress_ingelogd_in_akm_mobiel Deze cookies worden alleen gebruikt voor het beheer van WordPress en zijn niet van toepassing op andere bezoekers van de site. Sessie
wp-instellingen-akm_mobiel Deze cookies worden alleen gebruikt voor het beheer van WordPress en zijn niet van toepassing op andere bezoekers van de site. Sessie
wp-instellingen-tijd-akm_mobiel Deze cookies worden alleen gebruikt voor het beheer van WordPress en zijn niet van toepassing op andere bezoekers van de site. Sessie
van wordt gebruikt voor A/B-tests van nieuwe functies. Sessie
akm_mobiel slaat op of de bezoeker wil dat de mobiele versie van een website wordt weergegeven. 1 dag

Cookies van DSGVO AIO voor WordPress

Naam Doel Geldigheid
dsgvoaio Deze LocalStorage sleutel / waarde slaat op met welke diensten de gebruiker wel of niet heeft ingestemd. variabele
uniek Deze LocalStorage sleutel / waarde slaat een gegenereerde ID op zodat de opt-in / opt-out acties van de gebruiker kunnen worden gedocumenteerd. De ID wordt anoniem opgeslagen. variabele
dsgvoaio_create Deze LocalStorage sleutel / waarde slaat de tijd op waarop _uniqueuid werd gegenereerd. variabele
dsgvoaio_vgwort_disable Deze LocalStorage sleutel / waarde slaat op of de VG Wort Standard service is toegestaan of niet (instelling van de site operator). variabele
dsgvoaio_ga_disable Deze LocalStorage sleutel / waarde slaat op of de Google Analytics Standard-service is toegestaan of niet (instelling van de sitebeheerder). variabele

 

Facebook-pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") voor conversiemeting.

Met behulp van de Facebook-pixel kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat ze naar onze website zijn doorverwezen door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als exploitant van de site.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Je kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in de advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Cookies van Facebook-pixel

Naam Doel Geldigheid
act, c_user, datr, fr, pl, aanwezigheid, sd, wd, xs Facebook plaatst verschillende cookies voor identificatiesessies en analyse. Deze worden gebruikt om te herkennen of u bent ingelogd als gebruiker op Facebook, voor traceringsdoeleinden en vanaf welke URL de functie Delen/Like wordt gebruikt. variabele

 

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager (Google LLC. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Met deze service kunnen websitetags worden beheerd via een interface. De Google Tool Manager implementeert alleen tags. Dit betekent dat er geen cookies worden gebruikt en geen persoonlijke gegevens worden verzameld.

De Google Tool Manager activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags, voor zover deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

 

YouTube

We gebruiken op deze pagina de videodienst YouTube, van het bedrijf YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Door het oproepen van pagina's van onze website waarin YouTube-video's zijn geïntegreerd, worden gegevens naar YouTube verzonden, opgeslagen en geëvalueerd.
Als je een YouTube-account hebt en ingelogd bent, worden deze gegevens toegewezen aan je persoonlijke account en de daarin opgeslagen gegevens.

Op https://www.google.com/intl/de/p olicies/privacy/ kunt u zien welke gegevens Google verzamelt en waarvoor deze worden gebruikt .

Cookies van Youtube

Naam Doel Geldigheid
SID Google gebruikt cookies zoals de NID- en SID-cookies om advertenties in Google-producten zoals Google Search aan te passen. Met behulp van dergelijke cookies registreert Google bijvoorbeeld uw meest recente zoekopdrachten, uw eerdere interacties met advertenties of zoekresultaten van een adverteerder en uw bezoeken aan de website van een adverteerder. Op deze manier kan Google advertenties op maat weergeven op Google. Andere Google-producten zoals YouTube of Doubleclick gebruiken deze cookies ook om relevantere advertenties te selecteren. 1 jaar
BEZOEKER_INFO1_LIVE Dit is een cookie die YouTube instelt om de bandbreedte van de gebruiker te berekenen. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen of de gebruiker de nieuwe of oude gebruikersinterface van de speler moet gebruiken. tot 365 dagen
PREF Deze cookie wordt gebruikt om de voorkeuren en andere informatie van de gebruiker op te slaan. Dit omvat met name de voorkeurstaal, het aantal zoekresultaten dat op de pagina moet worden weergegeven en de beslissing om het SafeSearch-filter van Google al dan niet te activeren. 5 jaar
APISID YouTube is een platform voor het afleveren en publiceren van video's dat eigendom is van Google. YouTube verzamelt gebruikersgegevens over video's die zijn opgenomen in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services. Hierdoor kunnen gerichte advertenties worden weergegeven aan websitebezoekers op een groot aantal eigen websites en websites van derden. 10 jaar
YSC Deze cookie wordt ingesteld door de YouTube-videoservice op websites met ingesloten YouTube-video's. 1 jaar
GPS YouTube is een platform voor het afleveren en publiceren van video's dat eigendom is van Google. YouTube verzamelt gebruikersgegevens over video's die zijn opgenomen in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services. Hierdoor kunnen gerichte advertenties worden weergegeven aan websitebezoekers op een groot aantal eigen websites en websites van derden. 1 dag
SSID Bron: OneTrust. YouTube is een platform voor het afleveren en publiceren van video's dat eigendom is van Google. YouTube verzamelt gebruikersgegevens over video's die zijn opgenomen in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services. Hierdoor kunnen gerichte advertenties worden weergegeven aan websitebezoekers op een groot aantal eigen websites en websites van derden. 1 jaar
LOGIN_INFO YouTube is een platform voor het afleveren en publiceren van video's dat eigendom is van Google. YouTube verzamelt gebruikersgegevens over video's die zijn opgenomen in websites, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services. Hierdoor kunnen gerichte advertenties worden weergegeven aan websitebezoekers op een groot aantal eigen websites en websites van derden. 2 jaar
SAPISID Dit domein is eigendom van Google Inc. Hoewel Google vooral bekend is als zoekmachine, biedt het bedrijf een breed scala aan producten en diensten. De belangrijkste bron van inkomsten is echter reclame. Google volgt de bewegingen van gebruikers uitvoerig - zowel via zijn eigen producten en websites als met behulp van de diverse technologieën die in miljoenen websites wereldwijd zijn geïntegreerd. 1 jaar
HSID Gebruikt door Google in combinatie met SID om het Google-gebruikersaccount en de laatste aanmeldtijd te verifiëren https://policies.google.com/technologies/types?hl=de 1 jaar
© Brühl Safety GmbH. Alle rechten voorbehouden.